gör skillnad för ett barn

Bli familjehem

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt. Som familjehem delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke. Ett barn som inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj och som kan ha varit med om traumatiska händelser. Har du/ni tid och en genuin vilja att hjälpa ett barn genom livet, att skapa tillit och trygga varma relationer, bli familjehem. Ni behövs!

 

Två olika uppdrag

Familjehem

I ett familjehem placeras barn en längre tid. Barnet matchas utifrån individuella behov i kombination med familjehemmets resurser.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn med kort varsel, när behov av omedelbart skydd eller stöd för kortare tid uppstår

Familjehemmets roll

Familjehemmet blir barnets (0-18 år) familj. Det innebär i praktiken att stötta och hjälpa barnet med vardagliga saker. Utöver detta behöver familjehemmet stötta barnet i att ha kontakt med sina föräldrar, kontakt med hälso-, sjuk och tandvård samt kontakt med myndigheter. Barnets föräldrar, gode man eller i vissa fall socialnämnden, är fortfarande vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av vårdnadshavaren.

Som familjehem hjälper du barnet genom att:

 • Bidra till en bra vardag

 • Ge stöd i skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten

 • Stötta, påminna eller närvara vid kontakt med hälso-, sjukvård och tandvård

 • Ge stöd i kontakten med familj och vänner

 • Samarbeta med barnets föräldrar

 • Informera socialtjänsten om hur barnet har det

Barnets föräldrar har vårdnaden och ensamkommande barn och unga har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Berättar barnet eller den unge något känsligt kan det dock vara bra att inte föra detta vidare. Placeringen kan ske antingen i enlighet med SoL eller LVU. Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet.

Har du frågor angående uppdrag som familjehem? Kontakta oss så hör vi av oss till dig.

1 + 2 =

Jourhemsplacering

Barnets (0-18 år) föräldrar kan brista i omsorgen eller så finns det andra missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan också behöva ett boende med kort varsel. Det kan finnas perioder där jourhem inte har några placeringar alls men är då beredd att ta emot ett eller flera barn och unga med kort varsel.

Gemensam familjehemsorganisation har ett antal kontrakterade jourhem som finns tillgängliga dygnet runt och ska kunna ta emot barn i alla åldrar.

Barnets föräldrar har vårdnaden och gällande ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare motsvarande ansvar. Jourhemsföräldrar har oftast tystnadsplikt och vad som gäller i enskild placering beror på hur ditt kontrakt är utformat. Placering kan ske i enlighet med lagarna SoL eller LVU. Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet eller den unge.

Inför uppdraget

En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning där följande punkter är viktiga att tänka på:

 • Vilka som bor i hemmet och livssituation

 • Hur boendet och närmiljön ser ut

 • Dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga

 • Anledningen till att du vill ta emot ett barn

 • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn

 • Din förmåga att hantera krisreaktioner hos barn (jourhem)

 • Din förmåga att hantera upprepade separationer från barn (jourhem)

Kartläggningen innebär också att nödvändiga registerutdrag begärs ut.

Stöd och ersättning

Alla familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggning. På uppdrag av kommunens familjehemssekreterare kan Gemensam familjehemsorganisation erbjuda individuellt stöd. Gemensam familjehemsorganisation kontaktar och stöttar jourhemmen kontinuerligt där det individuella behovet styr. Som familje- och jourhem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Share This