Tillsammans för barnens bästa

Jourhem

Ett jourhem är en person eller en familj som med kort varsel tar emot barn i sitt hem när behov av omedelbart skydd eller stöd för kortare tid uppstår.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl

Barnets (0-18 år) föräldrar kan brista i omsorgen eller så finns det andra missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan också behöva ett boende med kort varsel. Det kan finnas perioder där jourhem inte har några placeringar alls men är då beredd att ta emot ett eller flera barn och unga med kort varsel. Gemensam familjehemsorganisation har ett antal kontrakterade jourhem som finns tillgängliga dygnet runt och ska kunna ta emot barn i alla åldrar.


Det som bland annat ingår i uppdraget som jourhem är att:
 • Bidra till att barnet får en bra vardag
 • Stödja barnet i dess skolgång, till exempel om barnet behöver byta skola i samband med jourhemsplacering
 • Bidra till att barnet får hälso-, sjuk- och tandvård 
 • Stötta barnet i kontakten med familj och vänner

Barnets föräldrar har vårdnaden och gällande ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare motsvarande ansvar. Jourhemsföräldrar har oftast tystnadsplikt och vad som gäller i enskild placering beror på hur ditt kontrakt är utformat. Placering kan ske i enlighet med lagarna SoL eller LVU. Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet eller den unge.

 

Inför uppdraget

En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning där följande punkter är viktiga att tänka på:

 • Vem/vilka bor i hemmet och er livssituation
 • Hur boendet och närmiljön ser ut
 • Dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • Anledningen till att du vill ta emot ett barn 
 • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn 
 • Din förmåga att hantera krisreaktioner hos barn 
 • Din förmåga att hantera upprepade separationer från barn

Kartläggningen innebär också att nödvändiga registerutdrag begärs ut.


Stöd och ersättning

Alla jourhem inom Gemensam familjehemsorganisation genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggning. Gemensam familjehemsorganisation kontaktar och stöttar jourhemmen kontinuerligt där det individuella behovet styr. Som jourhem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Läs mer om ersättningar på skr.se.

Läs mer om vad det innebär att vara jourhem på familjehemsverige.se

Share This