Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Svar: Nej, det finns ingen åldersgräns. Längden på placeringen och barnets ålder är faktorer som är av vikt. För yngre barn spelar ålder roll, familjehemsföräldrarna ska kunna vara barnets föräldrar åldersmässigt. 

Kan man bli familjehem om man arbetar heltid?

Svar: Ja, men det kan vara svårt då uppdraget ibland innebär att ena eller båda föräldrarna behöver kunna ta ledigt. När barnet precis kommit till familjehemmet och om det är barn som ännu inte börjat skolan, kan en förälder behöva vara hemma. Föräldern ersätts då för lönebortfall.

Kan man bli familjehem om man är ensamstående?

Svar: Ja. Kommunen matchar familjehem utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Behövs ett eget rum till barnet som kommer till familjen?

Svar: Ja, oftast. Undantagsfall kan ibland vara när det gäller yngre barn som på sikt kommer behöva ett eget rum.

Vilken ersättning kan familjehem få?

Svar: Alla familjehem ersätts ekonomiskt utifrån ett gemensamt ersättningssystem för samtliga kommuner inom GFO.

På Skr.se kan du läsa vilka arvoden och ersättningar som är aktuella.

Måste den som vill bli familjehem bo i samma kommun som barnet?

Svar: Nej, men GFO och kommunerna arbetar efter närhetsprincipen. Detta för att barnet som placeras lättare ska kunna behålla kontakten med sitt nätverk.

Kan man påverka vilket barn som kommer till ens familj?

Svar: Ja, det blivande familjehemmet uppger önskemål om exempelvis ålder, kön och vilket barn som skulle fungera bäst ihop med familjen. Familjehemmets resurser, önskemål och det placerade barnets behov styr vem som eventuellt kommer placeras hos er.  

Behöver man någon speciell utbildning för att bli familjehem?

Svar: Det viktiga är att de blivande familjehemsföräldrarna är stabila personer som lever ett tryggt och lugnt liv. Detta så att de barn som placeras i familjehem erbjuds en stabil tillvaro och får god omsorg. Utöver detta ska alla familjehem och jourhem inom GFO genomgå grundutbildningen “Ett hem att växa i”.

GFO kan erbjuda handledning och utbildningar som styrs utifrån familjens individuella behov. Kommunens familjehemssekreterare ansvarar för att samråda med varje enskilt familjehem om vilka behov som finns, därefter kopplas GFO in. 

Vad händer efter att jag skickat in min intresseanmälan?

Svar: Det första steget i processen börjar med ett telefonsamtal efter inkommen intresseanmälan för att informera vad det innebär att vara familjehem. Ett första möte bokas in ungefär fyra veckor efter samtalet. Inför mötet skickas det hem registerutdrag och ett frågebatteri till det blivande familjehemmet. Registerutdragen ansvarar det blivande familjhemmet att skicka in omgående som vi sedan öppnar tillsammans. Det blivande familjehemmet ansvarar också för att ha svarat på frågorna som vi tillsammans går igenom vid första mötet.

Hur går en kartläggning till?

Vid första mötet öppnar vi tillsammans registerutdrag och går igenom frågebatteriet. Processen fortsätter med intervjuer av familjehemsföräldrar gemensamt, enskilt och med biologiska barn. De blivande familjehemsföräldrarna deltar i utbildningen ”Ett hem att växa i” under processens gång. GFO sammanställer sedan en familjehemspresentation som läggs in i vår familjehemsbank.

Därefter kommer en väntan för er som nyblivet familjehem för att bli matchad med ett barn. Matchningen görs av respektive kommun utifrån den familjehemspresentation som finns i GFOs familjehemsbank. När en matchning gjorts kontaktas det tilltänkta familjehemmet och först efter det flyttar barnet in hos sin nya familj.

Vad innebär det att vara ett kontrakterat jourhem hos GFO?

Det innebär att jourhemmen, till skillnad från familjehemmen, skriver avtal med GFO och inte kommunen. Det innebär också att kontakten och det individuella stödet sker i direkt kontakt med oss på GFO och inte genom en familjehemssekreterare.

Har du fler frågor?

Läs mer om vanliga frågor och svar här: familjehemsverige.se

Share This