gör skillnad för ett barn

Uppdrag
familjehem

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt.

Som familjehem inom GFO delar ni er vardag med ett barn som behöver trygghet, omsorg och omtanke. Ett barn som inte kan bo kvar hos sin ursprungsfamilj och som kan ha varit med om traumatiska händelser.

Hur familjen ser ut spelar ingen roll – det viktiga är att ni vill öppna ert hem. Alla behövs!

Två olika uppdrag

Familjehem

I ett familjehem placeras barn en längre tid. Barnet matchas utifrån individuella behov i kombination med familjehemmets resurser.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn med kort varsel, när behov av omedelbart skydd eller stöd för kortare tid uppstår.

Familjehemmets roll

Att vara familjehem innebär att du fått i uppdrag från socialtjänsten att ta hand om någon annans barn för stadigvarande vård och fostran.

Familjehemmet blir barnets (0-18 år) familj. Det innebär i praktiken att stötta och hjälpa barnet med vardagliga saker. Utöver detta behöver familjehemmet stötta barnet i att ha kontakt med sina föräldrar, kontakt med hälso-, sjuk och tandvård samt kontakt med myndigheter.

Det tredelade föräldraskapet

Uppdraget är ett samarbete mellan dig som familjehem, socialtjänsten och barnets föräldrar. Barnets föräldrar, gode man eller i vissa fall socialnämnden, är fortfarande vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av vårdnadshavaren. Socialtjänsten har ett helhetsansvar för placeringen och du som familjehemsförälder har ansvar för den dagliga omsorgen för barnet. Det innebär att ansvaret för barn som placeras i familjehem är delat mellan dessa tre parter. Det benämns ofta som “det tredelade föräldraskapet”.

Det tredelade föräldraskapet

Det långsiktiga målet med alla placeringar är att barnet ska kunna flytta hem och återförenas med sin familj samt att barnets föräldrar ska hållas informerade och så långt som möjligt vara delaktiga i besluten. De har rätt att förvänta sig att familjehemsföräldrarna och socialtjänsten tar ansvar för och fattar de beslut som är för barnets bästa.

Som familjehem hjälper du barnet genom att:

 • Bidra till en bra vardag
 • Ge stöd i skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
 • Stötta, påminna eller närvara vid kontakt med hälso-, sjukvård och tandvård
 • Ge stöd i kontakten med familj och vänner
 • Samarbeta med barnets föräldrar
 • Informera socialtjänsten om hur barnet har det

Två olika placeringar

Placeringen kan ske antingen i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet.

När placeringen är frivillig och vårdnadshavarna har lämnat sitt samtycke sker placering i familjehem med stöd av SoL. Vid en placering mot vårdnadshavarnas eller ungdomens vilja sker det med lagstöd från LVU. Det är en förvaltningsdomstol som slutgiltigt avgör om ett barn ska beredas vård med stöd av LVU.

Har du frågor angående uppdraget som familjehem? Kontakta oss så hör vi av oss till dig.

6 + 3 =

Jourhemsplacering

Barnets (0-18 år) föräldrar kan brista i omsorgen eller så finns det andra missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund av sitt eget beteende. Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan också behöva ett boende med kort varsel. Det kan finnas perioder där jourhem inte har några placeringar alls men är då beredd att ta emot ett eller flera barn och unga med kort varsel.

Gemensam familjehemsorganisation har ett antal kontrakterade jourhem som finns tillgängliga dygnet runt och ska kunna ta emot barn i alla åldrar.

Barnets föräldrar har vårdnaden och gällande ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare motsvarande ansvar. Jourhemsföräldrar har oftast tystnadsplikt och vad som gäller i enskild placering beror på hur ditt kontrakt är utformat. Placering kan ske i enlighet med lagarna SoL eller LVU. Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet eller den unge.

Inför uppdraget

Efter att ni gjort en intresseanmälan kommer en av GFOs familjehemssamordnare att ringa upp er och informera om hur processen att bli familjehem ser ut och i stora drag gå genom vad det innebär att bli familjehem. 

Är ni efter första telefonsamtalet fortfarande intresserad av att bli familjehem går ni vidare till nästa viktiga steg i processen – kartläggning.

En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning där följande punkter är viktiga att tänka på:

 • Vilka som bor i hemmet och livssituation
 • Hur boendet och närmiljön ser ut
 • Dina personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga
 • Anledningen till att du vill ta emot ett barn
 • Vad de eventuella barn som redan bor i hemmet tycker om att ta emot ett barn
 • Din förmåga att hantera krisreaktioner hos barn (jourhem)
 • Din förmåga att hantera upprepade separationer från barn (jourhem)

Kartläggningen innebär också att nödvändiga registerutdrag begärs ut.

Broschyren Så funkar det - för dig som vill bli familjehem framtagen av oss på Gemensam familjehemsorganisation. I den berättar vi hur det går till att bli familjehem.

Så funkar det!

Ladda ned vår informationsfolder “Så funkar det!” för en mer utförlig redogörelse med steg-för-steg om hur det går till att bli familjehem hos oss på GFO.

Individuellt stöd

Alla familjehem inom Gemensam familjehemsorganisation genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggning. På uppdrag av kommunens familjehemssekreterare kan Gemensam familjehemsorganisation erbjuda individuellt stöd. Gemensam familjehemsorganisation kontaktar och stöttar jourhemmen kontinuerligt där det individuella behovet styr. 

Ersättningar

Som familje- och jourhem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Via länken kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal i den kommun som du väljer att skicka till. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This