Tillsammans för barnens bästa

Som en del av Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun känner vi ett stort ansvar för de barn och unga som lever där. Alla har rätt att känna sig trygga, älskade, behövda och få den omsorg de behöver. Därför arbetar vi tillsammans med våra ägarkommuner för att ta hand om, utbilda och stötta befintliga familjehem samt för att hitta nya familjer som kan skapa fina familjehemsmiljöer åt barn och unga. Familjehem som delar med sig av sin vardag för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Vår värdegrund

Kunskap

Med engagemang, erfarenhet och kunskap utbildar, hjälper och stöttar vi familjer så att de får viktiga verktyg i sitt arbete som familjehem. Verktyg som ibland kan vara helt avgörande för barns liv.

Relationer

Barn behöver trygghet, kärlek och omsorg och det är vårt, alla tillsammans, gemensamma engagemang och ansvar att bygga starka barn och varma relationer – i framtiden som idag.

Respekt

Barn förtjänar att få vår respekt! Vi har bestämt oss för att uthålligt, envist och metodiskt arbeta för att göra skillnad. Skillnad för ett barn lika gärna som skillnad för dig och mig.

Det behöver inte vara perfekt, det behöver bara vara helt vanligt!

Vårt uppdrag

Våren 2019 gick fem kommuner i Västernorrland samman och startade en Gemensam familjehemsorganisation i syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

Initiativet kommer sig bland annat av kommunernas egna svårigheter att själva hinna med att rekrytera, utreda och utbilda familjehem, det rådde/råder dessutom brist på familjehem utifrån ett nationellt perspektiv.

GFO arbetar mot effektmålen;

1. Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov.

2. Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har kompetens och stöd som är anpassat efter det/de barn som är placerade hos dem.

3. Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av bristande förutsättningar för familjehemmen att genomföra sina uppdrag.

Genom denna organisering kan vi samordna och bygga en större “familjehemsbank”. Dvs. kommunerna har fler familjehem att välja mellan när de ska matcha ett specifikt barns behov mot ett familjehems resurser.

GFO möjliggör för kommunerna att satsa ännu mer tid och resurser på det vardagliga stödet till familjehemmen och de placerade barnens fortsatta framtid. Kommunerna ska vara självförsörjande på familjehem och minska beroendet av privata, dyrare familjehemsplaceringar.

utbildning, stöd & nätverk

Vår gemensamma ambition och mål är att familjehemmen och jourhemmen ska känna sig väl omhändertagna och trygga i sina uppdrag. Därför genomgår alla familje- och jourhem grundutbildningen “Ett hem att växa i” som är framtagen av Socialstyrelsen.

GFOs familjehemssamordnare är certifierade kursledare och håller i utbildningen.

På uppdrag av kommunernas familjehemssekreterare kan vi även erbjuda individanpassat stöd till familjehem som behöver det. I samråd mellan familjehemssekreterare och familjehem, går vi genom vilka behov varje enskild familj har av stöd.

Att stödja och vårda familjehemmen är en viktig del i att skapa förutsättningar för långsiktiga placeringar, men också för att familjehem ska vilja ta emot fler barn, exempelvis efter en avslutad placering.

Exempel på individanpassat stöd som Gemensam familjehemsorganisation kan erbjuda:

Utbildning/
fortbildning
Handledning
Mentorskap
Nätverk med
familjehem

Kontakt

...

Aktuellt

...

Vår policy

...

Covid-19

...

Tillsammans för barnens bästa

Share This